Tin tức
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN LÀ MỘT TRONG NĂM NGUYÊN TẮC AN TOÀN ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH - BỘ Y TẾ BAN HÀNH NĂM 2013