Tin tức
KHCN là yếu tố then chốt chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế

 

KHCN là yếu tố then chốt chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế

4:43 PM, 24/01/2013

(Chinhphu.vn) - Tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) do Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định để chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế trong giai đoạn mới, khoa học và công nghệ là yếu tố then chốt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vai trò của KHCN trong phát triển kinh tế. Ảnh: VGP/Từ Lương

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) được tổ chức ngày 24/1 tại Hà Nội. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới dự và trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề: “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Ngoài ra, Hội nghị còn có chuyên đề quan trọng với chủ đề “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013”.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đã cung cấp, minh họa và luận giải rất nhiều thông tin có giá trị về khoa học công nghệ, những cuộc cách mạng có tính đột phá về khoa học công nghệ. Từ những thay đổi căn bản về tư duy này đã làm thay đổi cơ bản và toàn diện cuộc sống của nhân loại thông qua vai trò của kinh tế tri thức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Nghị quyết TW 6 về KHCN cho thấy quan điểm đổi mới của Đảng về quản lý, tạo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nghiên cứu KHCN. Đầu tư cho nhân lực khoa học công nghệ chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, góp phần nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao nội dung đột phá của Nghị quyết TW 6 về KHCN, đồng thời thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết TW 6.

Theo đó, các cấp ủy trong các cơ quan Trung ương chủ động nâng cao năng lực tham mưu về các chương trình, đề án cụ thể hóa các chủ trương của Đảng trong Nghị quyết TW6, Kết luận Hội nghị TW 6, góp phần phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương về triển khai Nghị quyết TW 6.

Các cấp ủy trong các cơ quan tham mưu tổng hợp, cơ quan quản lý Nhà nước và báo chí ở Trung ương coi việc thực hiện nghị quyết là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.


Cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan đơn vị phải nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu, hoạch định chính sách và thực thi chính sách, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nghiên cứu, thể chế hóa các chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW6.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ giữa phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của khoa học công nghệ. Từ đó có sự so sánh giữa cách làm kinh tế kế hoạch tập trung trước đây của đất nước với kinh tế trị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước hiện nay.

Để làm rõ thêm những bước đi cụ thể mà Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ triển khai Nghị quyết TW 6 về KHCN, Phó Thủ tướng cung cấp thông tin về Chương trình phát triển những sản phẩm quốc gia, cũng như quan điểm đầu tư và phát triển của Chính phủ đối với nhóm sản phẩm này, qua đó để yếu tố khoa học công nghệ tạo đột phá thúc đẩy kinh tế đất nước.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW 6, các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối cơ quan TW nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung những vấn đề đã được Hội nghị TW 6 thông qua; nắm vững những điểm mới, cốt lõi tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW 6, vận dụng vào thực tiễn công tác.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã triển khai nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; triển khai một số giải pháp chủ yếu thực hiện chủ đề Chương trình công tác năm 2013 của Đảng ủy Khối với chủ đề “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”.

Từ Lương