Tin tức
CHỨNG NHẬN THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

 

 

CÔNG TRÌNH "NGHIÊN CỨU ,THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG KHỬ TRÙNG

DỤNG CỤ Y TẾ" CỦA KS.PHAN MẠNH HÙNG  VINH DỰ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT CHỌN LÀ

MỘT TRONG 124 CÔNG TRÌNH 'THÀNH TỰU SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM'  

TỪ HÀNG NGÀN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (VIFOTEC) TRONG SUỐT 20 NĂM QUA

, ĐỂ TRIỄN LÃM VINH DANH VỚI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TẠI BÀO TÀNG HỒ CHÍ MINH (31/3/2014)

 

 

 

Đường link gốc :   

http://www.vifotec.com.vn/tin-tc/tin-vifotec/177-khai-trng-trin-lam-qthanh-tu-sang-to-khoa-hc-cong-ngh-vit-namq-ti-bo-tang-h-chi-minh.html
 

 

Đường link gốc :