Tin tức
BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP.HCM THÀNH CÔNG GHÉP TẾ BÀO GỐC CHỮA BỆNH MÁU ÁC TÍNH

CÔNG TY HMED  CHÚC MỪNG BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU-HUYẾT HỌC TP.HCM

ĐÃ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM CA GHÉP TẾ BÀO GỐC CHỮA BỆNH

MÁU ÁC TÍNH, VÀ VINH DỰ LÀ NHÀ CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP KHÍ SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG

UCASS-11P ĐẠT CHUẨN WHO-GMP, PHỤC VỤ TRANG BỊ CHO KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC TỪ NĂM 2012

 

 

HỆ THỐNG CẤP KHÍ SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG UCASS-11P ĐẠT CHUẨN WHO-GMP

TRANG BỊ CHO KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC BỆNH VIỆN TMHH TP.HCM TỪ NĂM 2012

CA GHÉP TẾ BÀO GỐC CHỮA BỆNH MÁU ÁC TÍNH  THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM , ĐÃ ĐƯỢC EKIP BÁC SĨ

CỦA BV TMHH TP.HCM THỰC HIỆN TẠI ICU KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC CÓ TRANG BỊ HỆ THỐNG CẤP KHÍ

SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG UCASS-11P , ĐẠT CHUẨN WHO-GMP

 

HỆ THỐNG CẤP KHÍ TƯƠI SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG UCASS-11P  TẠI KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC- BỆNH VIỆN TMHH TP.HCM

CÓ TRANG BỊ HỆ THỐNG SIÊU LỌC KHUẨN REALTIME THẾ HỆ MỚI LUÔN ĐƯỢC CÔNG TY PETECH-HMED

KIỂM TRA KỸ THUẬT-BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ , ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ LIÊN TỤC 24/24

(.............................................................................................................................)