Tin tức
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY THÀNH CÔNG CA GHÉP GAN NGƯỜI LỚN THỨ HAI TẠI PHÍA NAM

CÔNG TY HMED CHÚC MỪNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY THÀNH CÔNG CA GHÉP GAN NGƯỜI LỚN THỨ HAI

TẠI PHÍA NAM VÀ VINH DỰ LÀ NHÀ TÀI TRỢ HỆ THỐNG CẤP KHÍ SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG UCASS-12P

ĐẠT CHUẨN WHO-GMP - ĐỂ NÂNG CẤP PHÒNG MỔ PHỤC VỤ CHO CA GHÉP GAN

 

 

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ UCASS-12P NÂNG CẤP PHÒNG MỔ PHUC VỤ CA CHO GHÉP GAN

(.......................................................................................................................................................)

 

 

CÔNG TY HMED HOÀN THÀNH NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ MỚI VÀ CHÍNH THỨC BÀN GIAO NGHIỆM THU

ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤP KHÍ SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG - UCASS-12P

CHO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY ,PHỤC VỤ CA GHÉP GAN

 

              (.........................................................................................................)